Publications

For a full list of published papers, see the google scholar page.

Selected publications

*first/co-first author; #corresponding/co-corresponding author

 • Yingbo Cui*, Xiaolong Cheng*, Qing Chen, Bicna Song, Anthony Chiu, Yuan Gao, Tyson Dawson, Lumen Chao, Wubing Zhang, Dian Li, Zexiang Zeng, Jijun Yu,  Zexu Li, Teng Fei, Shaoliang Peng, Wei Li#. CRISP-view: a database of functional genetic screens spanning multiple phenotypes. Nucleic Acids Research 2021, 49 (D1) D848-854. [Link][Website]
 • Lin Yang*, Yuqing Zhu*Hua Yu*, Xiaolong Cheng, Sitong Chen, Yulan ChuHe HuangJin Zhang#Wei Li#Linking genotypes with multiple phenotypes in single-cell CRISPR screens. Genome Biology 2020, 21, 19. [Link][Software].
 • Teng Fei*, Wei Li*, Jingyu Peng, Tengfei Xiao, Chen-Hao Chen, Alexander Wu, Jialiang Huang, Chongzhi Zang, X. Shirley Liu#, and Myles Brown#. Deciphering essential cistromes using genome-wide CRISPR screens. PNAS 2019. [Link]
 • Tengfei Xiao*, Wei Li*, Xiaoqing Wang, Han Xu, Qiu Wu, Peng Jiang, Jixin Yang, Teng Fei, Chongzhi Zang, Qi Liao, Jonathan Rennhack, Eran Andrechek, Rinath M. Jeselsohn, X. Shirley Liu#, Myles Brown#. Estrogen-regulated Feedback Loop Limits the Efficacy of Estrogen Receptor-targeted Breast Cancer Therapy. PNAS 2018, 115 (31), 7869-7878. [Link]
 • Binbin Wang*, Mei Wang*, Wubing Zhang*, Tengfei Xiao, Chen-Hao Chen, Alexander Wu, Feizhen Wu, Nicole Traugh, Xiaoqing Wang, Ziyi Li, Shenglin Mei, Yingbo Cui, Sailing Shi, Jesse Jonathan Lipp, Matthias Hinterndorfer, Johannes Zuber, Myles Brown, Wei Li#, X. Shirley Liu#. Integrative analysis of pooled CRISPR genetic screens using MAGeCKFlute. Nature Protocols 2019, (14) 756-780.
 • Chen-Hao Chen*, Tengfei Xiao*, Han Xu, Peng Jiang, Cliff Meyer, Wei Li#, Myles Brown#, X. Shirley Liu#. Integrative design and analysis of CRISPR Knockout Screens. Bioinformatics 2018, 34 (23) 4095–4101. [Link]
 • Qingyi Cao, Jian Ma, Chen-Hao Chen, Han Xu, Zhi Chen#, Wei Li#, X. Shirley Liu#. CRISPR-FOCUS: a web server for designing focused CRISPR screening experiments. PLoS ONE 2017; 12(9): e0184281.
 • Shiyou Zhu*, Wei Li*, Jingze Liu, Chen-Hao Chen, Qi Liao, Han Xu, Tengfei Xiao, Zhongzheng Cao, Jingyu Peng, Pengfei Yuan, Myles Brown, Xiaole Shirley Liu & Wensheng Wei. CRISPR/Cas9-mediated genomic deletion screening for long non-coding RNAs using paired-gRNAs. Nature Biotechnology 2016, 34:1279-1286. [Link]
 • Wei Li*, Han Xu*, Tengfei Xiao, Le Cong, Feng Zhang, Jun S. Liu, Myles Brown, X. Shirley Liu. MAGeCK enables robust identification of essential genes from genome-scale CRISPR-Cas9 knockout screens. Genome Biology 2014, 15:554. Citation: >300; >50k software downloads. [Link][Software]
 • Wei Li*, Johannes Koster*, Tengfei Xiao, Han Xu, Chen-Hao Chen, Jun S. Liu, Myles Brown, Xiaole S. Liu. Quality control, modeling and visualization of genome-wide CRISPR screens using MAGeCK-VISPR. Genome Biology 2015, 16:281. [Link]
 • Masruba Tasnim, Shining Ma, Ei-Wen Yang, Tao Jiang# and Wei Li. Accurate Inference of Isoforms from Multiple Sample RNA-Seq Data. BMC Genomics 2015, 16 (S2):S15. Also appear in 2015 Asian Pacific Bioinformatics Conference (APBC 2015). APBC 2015 Best Paper Award. [Link]

PREPRINts

Xiaolong Cheng*, Zexu Li*, Ruocheng Shan, Zihan Li, Lumen Chao, Jian Peng, Teng Fei#, Wei Li#. Modeling CRISPR-Cas13d on-target and off-target effects using machine learning approaches. bioRxiv 2021. [Link]