Publications

For a full list of publications, see the google scholar page.

Selected publications

  • Shiyou Zhu*, Wei Li*, Jingze Liu, Chen-Hao Chen, Qi Liao, Han Xu, Tengfei Xiao, Zhongzheng Cao, Jingyu Peng, Pengfei Yuan, Myles Brown, Xiaole Shirley Liu & Wensheng Wei. CRISPR/Cas9-mediated genomic deletion screening for long non-coding RNAs using paired-gRNAs. Nature Biotechnology 2016, 34:1279-1286. [Link]
  • Wei Li*, Han Xu*, Tengfei Xiao, Le Cong, Feng Zhang, Jun S. Liu, Myles Brown, X. Shirley Liu. MAGeCK enables robust identification of essential genes from genome-scale CRISPR-Cas9 knockout screens. Genome Biology 2014, 15:554. Citation: 82; >24k software downloads. [Link][Software]
  • Wei Li*, Johannes Koster*, Tengfei Xiao, Han Xu, Chen-Hao Chen, Jun S. Liu, Myles Brown, Xiaole S. Liu. Quality control, modeling and visualization of genome-wide CRISPR screens using MAGeCK-VISPR. Genome Biology 2015, 16:281. [Link]
  • Wei Li, Jianxing Feng, Tao Jiang. IsoLasso: A LASSO Regression Approach to RNA-Seq Based Transcriptome Assembly. Journal of Computational Biology 2011, 18(11):1693-1707. Also appear in the Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2011). Citation: 142. [Link][Software]
  • Wei Li and Tao Jiang. Transcriptome Assembly and Isoform Expression Level Estimation from Biased RNA-Seq Reads. Bioinformatics 2012, 28(22):2914-2921. Citation: 63. [Link]
  • Jianxing Feng, Wei Li, Tao Jiang. Inference of isoforms from short sequence reads. Journal of Computational Biology 2011, 18(3):305-321. Also appear in the Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2010). Citation: 85. [Link]
  • Masruba Tasnim, Shining Ma, Ei-Wen Yang, Tao Jiang# and Wei Li#. Accurate Inference of Isoforms from Multiple Sample RNA-Seq Data. BMC Genomics 2015, 16 (S2):S15. Also appear in 2015 Asian Pacific Bioinformatics Conference (APBC 2015). APBC 2015 Best Paper Award. [Link]